top of page

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Biotrening.pl

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Wimart Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za pośrednictwem sklepu internetowego rsabiofeedback.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez przez Wimart Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

 

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 3. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 4. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

 7. Sprzedawca - oznacza  Wimart Sp. z o.o. z 50-151 Wrocław , ul.Kotlarska 43/9, NIP 897 15-53-906

 8. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.biotrening.pl

 9. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 10. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 11. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, obrazków, zdjęć, grafiki, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 5. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 

§ 3 Zamówienia

 

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej biotrening.pl wypełnia i wysyła formularz "Wyślij zamówienie". 

 4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki wysyłając fakturę ProForma, razem z terminem dostawy, przesyłając je na adres poczty elektronicznej lub telefon Klienta wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia .

 5. Umowa zostaje zawarta w momencie dokonania zapłaty zgodnie z wysłaną fakturą profroma na rzecz Sprzedawcy.

 

§ 4 Płatności

 

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy  (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy); Dane do przelewu:  Wimart Sp. z o.o. nr konta 44 2490 0005 0000 4520 9219 1325 przy czym umowa zostaje zawarta w momencie dokonania zapłaty na rzecz przedsiębiorcy. Termin zapłaty do 3 dni roboczych. Brak dokonania zapłaty w podanym terminie uznaje się za anulowanie złożonego zamówienia i umowa nie zostaje zawarta. b) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

 3. Termin płatności w przypadku wybrania metody płatności „przelew za bankowy”  do 3 dni roboczych.

 4. Brak dokonania zapłaty w podanym terminie (3 dni) uznaje się za anulowanie złożonego zamówienia i umowa nie zostaje zawarta.

 

§ 5 Dostawa

 

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Termin Dostawy liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „przelew bankowy” 

 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

 4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 5. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 7. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

 9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

§ 6 Rękojmia

 

 1. Reklamacje w ramach rękojmi za wady sprzedanych produktów są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. 

 2. Konsument  w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, jest informowany na podany przez siebie adres mailowy lub telefonicznie o wymianie rzeczy wadliwej na wolną od wad (bez nadmiernych niedogodności dla kupującego) albo o usunięciu wady. 

 3. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Wymiana rzeczy na wolną od wad lub usunięcie wady następuje w rozsądnym terminie, nie później niż dwa tygodnia od daty dostarczenia wadliwego produktu na adres: Wimart Sp. z o.o. z 50-151 Wrocław, ul.Kotlarska 43/9. 

 

§ 7 Gwarancja

 

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru.

 2. Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia zakupione na terenie Polski od Wimart Sp. z o.o. 

 3. Podstawę świadczenia usług gwarancyjnych stanowi dowód zakupu w postaci faktury VAT. 

 4. Datą rozpoczęcia opieki gwarancyjnej jest data wystawienia faktury VAT.

 5. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie, a naprawy wykonywane są wyłącznie za pośrednictwem firmy Wimart Sp. z o.o. 

 6. Gwarancji nie podlegają:  Uszkodzenia mechaniczne, części urządzenia, przewodów podlegające normalnemu zużyciu, a także uszkodzenia spowodowane wadliwą eksploatacją lub nieuprawnioną ingerencją osób trzecich. Uszkodzenia elektrod spowodowane wadliwą eksploatacją lub nieuprawnioną ingerencją osób trzecich. Nie należy używać pasty lub żelu. Można jedynie zdezynfekować elektrody wacikiem/ gazikiem z alkoholem. Uszkodzenia powstałe w transporcie oraz w wyniku działania czynników zewnętrznych takich jak: pożar, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych, niewłaściwa wentylacja, błędna instalacja oprogramowania lub konfiguracja dokonana samodzielnie przez użytkownika, siły wyższe, a także innych będących poza kontrolą gwaranta. Przewody oraz wszystkie części aparatury podlegające zużyciu w czasie eksploatacji np. zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia np. elektrod, wytarcia napisów i oznaczeń.

 7. Serwis gwarancyjny na terenie Polski świadczy firma Wimart Sp. z o.o. pod adresem 50-151 Wrocław, ul.Kotlarska 43/9 Klient zgłasza wadliwe działanie produktu drogą pisemną w wybrany przez siebie sposób: pocztą:  WIMART Sp. z o.o.  50-151 Wrocław, ul. Kotlarska 43/9, telefonicznie:  501 39 85 86 ; email:  biotrening@gmail.com

 8. Wimart Sp. z o.o. potwierdzi w możliwie najszybszym terminie przyjęcie zgłoszenia i określi termin i sposób przeprowadzenia weryfikacji przyczyn usterki. 

 9. Jeśli jest to możliwe Wimart Sp. z o.o.  przeprowadzi drogą on-line  lub telefoniczną weryfikację wadliwego działania produktu i określi przyczynę nieprawidłowego działania aparatury. 

 10.  Jeśli weryfikacja drogą on-line lub telefoniczną nie jest możliwa należy przesłać Towar do Wimart Sp. z o.o.  opłaconą przesyłką i ewentualnym ubezpieczeniem. 

 11. Wimart Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas przesyłania Towaru do serwisu.

 12. Jeśli przyczyną wadliwego działania Towaru jest wada powstała z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie, to naprawa będzie prowadzona bezpłatnie zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji (dotyczy produktu na gwarancji) 

 13. Jeśli przyczyna wadliwego działania Towaru powstała z powodu użytkowania niezgodnego z instrukcją to naprawa, instalacja i ewentualna wysyłka produktu do klienta będzie dokonana odpłatnie (dotyczy produktu na gwarancji i po gwarancji) 

 14. Naprawa zostanie dokonana w możliwie najkrótszym czasie, nieprzekraczającym 30 dnia przyjęcia produktu do naprawy przez producenta. Do czasu naprawy nie wlicza się czasu transportu i przesyłki. 

 15. Po dokonaniu naprawy produkt zostanie odesłany do Klienta.

 16. Firma Wimart Sp. z o.o.  może odmówić realizacji naprawy gwarancyjnej, jeśli zostaną naruszone lub zerwane plomby zabezpieczające. 

 17. W przypadku uszkodzeń, wad i zmniejszenia ciężaru zawartości, które zostaną ujawnione dopiero przy rozpakowywaniu towaru odesłanego Klientowi po naprawie, należy natychmiast przerwać rozpakowywanie. Należy niezwłocznie zgłosić reklamację u Dostawcy (przedsiębiorstwa transportowego), żądając od niego protokołu i stwierdzenia uszkodzenia, w zależności od dostawcy:  We wszystkich przypadkach należy pozostawić towar do momentu spisania protokołu przez pełnomocnika Dostawcy w takim stanie, w jakim znajdował się w momencie stwierdzenia uszkodzenia. Zawinione naruszenie niniejszych zobowiązań może spowodować powstanie roszczeń odszkodowawczych ze względu na zawinione nienależyte wykonanie zobowiązania umownego 

 18. Wimart Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych w produkcie, który uległ uszkodzeniu oraz za straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z produktu będącego w naprawie. 

 19. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z Zamówieniem.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

 3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: TU Do zachowania terminu należy wysłać oświadczenie przed jego upływem.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawce). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.

 6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 11. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30-05-2014 roku Dz.U.2014.827 (U) Prawa konsumenta, w szczególności od umowy której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

§ 9 Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

 2. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

 3. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim, firmom ani organizacjom danych personalnych, czy adresowych klientów użytkowników www.biotrening.pl 

 4. Kliknięcie przycisku „Wyślij zamówienie” oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w tym wysłanie przez firmę Wimart faktury elektronicznej na podany adres e-mail.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 2. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zamówienia składane przed wprowadzeniem zmian realizowane będą na zasadach obowiązujących przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.

 4. Do zawieranych umów wskazanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 30-05-2014 roku Dz.U.2014.827 (U) Prawa konsumenta.

bottom of page